NotíciesOferta laboral

Oberta una convocatòria de 300 places de bombers i bomberes. Apunta’t:

El Departament d’Interior va publicar el passat dilluns 8 de gener, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la convocatòria de concurs oposició de 300 noves places per a l’ingrés a la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica. Aquesta convocatòria manté la reserva del 40% de les places a dones, que actualment representen només un 2% del total de bombers i bomberes del cos.

El conseller Joan Ignasi Elena ha posat en valor que “aquesta convocatòria de 300 noves places a Bombers és la més gran dels darrers anys” i ha assegurat que “consolida l’aposta pel creixement del cos tant en número d’efectius com en mitjans i recursos”. Elena ha recordat les “790 noves places d’accés al cos que s’han convocat aquesta legislatura”, comptant la present convocatòria, i l’aposta per dotar el cos de més mitjans, com ara l’adquisició de 12 noves autoescales després de 13 anys sense incorporar-ne cap.

Sol·licituds de feina

Les sol·licituds de participació s’han de presentar de forma telemàtica, a través de la plataforma Tràmits Gencat o de la pàgina web al següent enllaç: www.gencat.cat/bomberes i el termini per a presentar-les va començar el passat dimarts 9 de gener i finalitza el 5 de febrer.

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Tenir el títol de batxillerat o tècnic o qualsevol altre nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponen homologació del Departament d’Educació o del Ministeri d’Educació.
  • Posseir el permís de conducció de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
  • Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.
  • Posseir les capacitats físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
  • No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
  • Satisfer la taxa d’inscripció establerta.

Els requisits s’han de complir el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la pressa de possessió com a funcionaris/es de carrera, excepte els especificats de llengua catalana i llengua castellana.

Fases de la convocatòria: concurs-oposició, formació a l’ISPC i pràctiques

El procés de selecció del nou personal per al Cos de Bombers és el concurs-oposició, que es complementarà amb una fase formativa i una de pràctiques. La primera fase, la d’oposició, atorgarà a les persones participants un màxim de 40 punts i constarà de cinc proves: coneixements, proves físiques, oficis, i avaluació psicològica i mèdica. Hi haurà una sisena prova per a les persones aspirants que no acreditin coneixements de llengües catalana i castellana.

La segona fase és la de concurs i meritarà un màxim de 20 punts. Aquí es valoraran els serveis prestats com a bomber/a, auxiliar forestal, conductor/a, membre dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), personal tècnic especialista adscrit del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat i personal tècnic operador de Control (TEOC) a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Les persones que, segons la nota aconseguida, hagin superat aquestes dues fases, hauran de fer un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El curs, de 900 hores lectives, constarà de nou mòduls. Només les persones que superin aquesta fase començaran la darrera de tot el procés: les pràctiques en un parc de Bombers. En aquesta fase caldrà acreditar 1.104 hores de servei efectiu abans de rebre el nomenament oficial com a bomber/a de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat d’accés a la Funció Pública, els processos selectius es realitzen sempre garantint que, amb independència del gènere, els nous funcionaris i les noves funcionàries hauran d’haver superat i aprovat totes les fases de les convocatòries i tindran les condicions, aptituds i habilitats per realitzar totes les tasques necessàries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button