EconomiaNotícies

Comencen a arribar els adhesius de la zona verda a casa dels veïns de Lloret de Mar. Tot el que has de saber…

Controvèrsia des de la seva inicial proposta des de l’ajuntament i la seva actual aprovació, la zona verda que arriba aquest 2022 a Lloret de Mar, mai no estarà a gust de tots els veïns de la Vila.

En aquest vídeo adjunt amb declaracions fetes per Cristian Fernández, regidor de mobilitat a Lloret, fetes al juny i l’octubre del 2021, on l’explicació no queda gens clara, i assegura d’il·legal el cobrament per un extra-impost per aquesta zona verda. I finalment la població es troba amb una nova TAXA, on es cobraran 5€ anuals per cada vehicle Lloretenc que vulgui utilitzar les zones verdes. Segons l’equip de govern lo que es cobrarà amb aquest “petit impost” es l’adhesiu i la gestió. Si veïns! nou impost camuflat amb un adhesiu de cost 10 centims, que està començant a arribar als veïns durant aquest mes de desembre, i amb molts dubtes a la població:  Què faig si no vull fer servir la zona verda i no vull l’adhesiu?  Les zones que han determinat i que eren gratuïtes ara m’obliguen a pagar l’adhesiu?  Quines zones seran les zones verdes?  Els turistes hauran de pagar?  

Compartim la informació pública que fa l’ajuntament sobre la aquest tema, tot esperant que solucionin tots els dubtes als lectors sobre la imminent posada a punt de l’esperada zona verda a Lloret.

Zona Verda

Les zones verdes són aquells espais de la via pública on els vehicles amb el distintiu de resident poden estacionar gratuïtament pel temps preestablert en cada cas i, quan així es determini, les persones no residents ho podran fer previ pagament.

El Ple de 27 de setembre de 2021 aprovà definitivament la nova Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Lloret de Mar. La principal novetat del nou text és la inclusió de les anomenades Zones Verdes.

Les zones verdes són aquells espais de la via pública, convenientment senyalitzats de verd, on els vehicles que disposin del distintiu de resident poden estacionar de manera gratuïta. 

RESIDENTS

La condició de resident, a efectes de l’ús de les zones verdes, s’estableix per a:

  1. Persones físiques empadronades a Lloret de Mar i que siguin titulars d’un vehicle que aboni l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar.
  2. Persones físiques empadronades a Lloret de Mar i que siguin conductores habituals d’un vehicle amb contracte de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos.

A aquests efectes, també tindran aquesta consideració:

  1. Les persones jurídiques amb vehicles de la seva titularitat que abonin l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) al municipi.
  2. Les persones jurídiques amb domicili fiscal establert al municipi que disposin de vehicles de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos.

En el cas dels supòsits (c) i (d) es permetrà un màxim de 3 vehicles per persona jurídica.

ADHESIU

L’Ajuntament distribuirà durant el mes de desembre de 2021a través de correu ordinari l’adhesiu a tots aquells/es titulars de vehicles que a final d’any compleixin les condicions establertes en l’Ordenança .

Mostra adhesiu zv 2022

Per tal que aquest distintiu rebut al domicili, on figura la matrícula i la vigència, tingui validesa, caldrà activar-lo abans del dia 28 de febrer de 2022 a través del tràmit que s’habilitarà a partir de l’1 de gener a http://seu.lloret.cat/tramit_zonaverda, abonant la taxa establerta a aquest efecte (condicionada a l’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal corresponent).

Per a les persones físiques empadronades i titulars d’un vehicle que tributa l’Impost de Vehciles de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar s’estableix una taxa de 5,00 €.

Per a les persones físiques empadronades i jurídiques amb domicili fiscal al municipi i titulars d’un contracte de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos, s’estableix una tarifa de 30,00 € per a l’obtenció del distintiu específic.

En el cas de persones no empadronades que tributen l’Impost de Béns Immobles (IBI) a Lloret de Mar s’estableix una tarifa de 60,00 € per a vehicles de la seva titularitat.

Finalment per a aquelles persones titulars d’una activitat econòmica o amb un contracte laboral a Lloret de Mar de durada superior a 6 mesos s’estableix una tarifa de 60,00  € per l’obtenció del distintiu.

En cas de dubte, contactar amb suport electrònic 872 220 646, en horari de 8 a 20 hores, o a l’adreça electrònica oac360@lloret.cat.

Un cop activat, s’haurà enganxar a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle.

Els efectes del distintiu estaran condicionats en tot moment al compliment de les condicions de resident i d’estar al dia de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) amb l’Ajuntament de Lloret Mar.

ZONES

En data 1 de març de 2022 entraran en funcionament les següents àrees de zona verda:

  • Aparcament de les pistes de raqueta de Piscina municipal (Avinguda Senyora de Rossell) amb  270 places
  • Aparcament de la Zona Esportiva 195 places
  • Aparcament de Can Xardó 140 places
  • Fenals (plaça Esteve Fàbregas): 130 places
Zones que s'habilitaran a 1 de març de 2022

FUNCIONAMENT

A partir de l’1 de març de 2022 el temps màxim d’estacionament permès estarà degudament indicat en els parquímetres o en la senyalització corresponent i podrà ser diferent segons es disposi de distintiu de resident o no. En el cas de les zones que s’habilitaran inicialment (definides en l’apartat anterior) aquest temps màxim serà de 48 hores.

En el cas de les zones verdes amb opció de pagament, per a les persones que no tinguin la condició de residents, el justificant que permetrà utilitzar-les serà un tiquet comprovant de pagament, sempre que aquest no s’hagi realitzat a través d’algun mitjà telemàtic. Inicialment totes les zones oferiran aquest opció i l’horari de pagament en aquest cas serà de 8 a 20h.

Tots el vehicles hauran d’obtindre un tiquet d’estacionamenta través dels parquímetres instal·lats o de l’aplicació AparcarE. En el cas dels residents aquest tiquet serà gratuït, tot i que tindrà una validesa de 48 hores, de manera que transcorregut aquest termini serà necessari la renovació del mateix.

Mostra petita

DUBTES I CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment, consultar la informació a http://lloret.cat/mobilitat/zonaverda, a l’adreça electrònica zonaverda@lloret.cat o posar-se en contacte amb l’Ajuntament per mitjà del telèfon 972361800.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button