El PobleNotícies

Comencen les expropiacions per a les obres a l’entrada a ‘Els Pinars’, a Lloret de Mar

Una de les obres més esperades dels veïns de Lloret de Mar, és sens dubte la de les entrades a les urbanitzacions de la molt utilitzada per tots els veïns i veïnes la carrereta C-63, on es produeixen un gran nombre d’accidents anuals.

Des de l’aprovació del projecte mesos enrere, ja només queda posar data per a l’inici de les obres, un cop s’hagin expropiat les terres privades necessàries per crear la nova i més segura entrada a una de les urbanitzacions amb pitjor accés d’aquesta C-63, Els Pinars.


La Generalitat de Catalunya des del Departament de Territori ja ha enviat aquest comunicat adjunt als propietaris de les finques afectades per aquesta obra:

Aprovat el Projecte: MG-09041.1 a Lloret de Mar: “Formació de carril central de gir a l’accés a la urbanització els Pinars”, del terme municipal de Lloret de Mar, atès que l’aprovació de l’Administració porta implícita la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i els drets afectats d’expropiació, tal i com disposa l’article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres.

D’acord amb el que estableixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, en relació amb l’article 56 del seu Reglament, es disposa que, un cop rebuda la relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats, s’obrirà un termini d’informació pública de 15 dies per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin efectuar les al·legacions sobre tot el que estimin oportú a l’únic efecte d’esmenar possibles errors en la relació esmentada de “Expropiacions al Terme municipal de Lloret de Mar, amb el següent llistat amb el número de parcel•la i metros cuadrats a expropiar:

Núm. de finca: 006.Núm. de polígon: 3.Núm. de parcel·la: 36.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 102,00.

Núm. de finca: 007.Núm. de polígon: 3.Núm. de parcel·la: 37.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 521,00.
 
Núm. de finca: 008.Núm. de polígon: 3.Núm. de parcel·la: 91.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 25,00.

Núm. de finca: 009.Núm. de polígon: 55931.Núm. de parcel·la: 10.Naturalesa del bé: urbana.Superfície a expropiar, en m2: 93,00.

Núm. de finca: 010.Núm. de polígon:Núm. de parcel·la:Nom del titular afectat: Ajuntament de Lloret de Mar. Naturalesa del bé: urbana.Superfície a expropiar, en m2: 292,00.

Núm. de finca: 012.Núm. de polígon: 6.Núm. de parcel·la: 21.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 9,00.

Núm. de finca: 013.Núm. de polígon: 6.Núm. de parcel·la: 20.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 128,00.

Núm. de finca: 015.Núm. de polígon: 6.Núm. de parcel·la: 19.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 84,00.

Núm. de finca: 016.Núm. de polígon: 6.Núm. de parcel·la: 18.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 598,00.

Núm. de finca: 017.Núm. de polígon: 6.Núm. de parcel·la: 13.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 1.161,00.

Núm. de finca: 019.Núm. de polígon: 6.Núm. de parcel·la: 14.Naturalesa del bé: rústica.Superfície a expropiar, en m2: 87,00.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button